Ledenvergadering Waddenvereniging positief over geïntegreerde visserij

Voor een kleinschalige, flexibele visserij, die zich afspeelt binnen de grenzen die de natuur stelt, moet op de Waddenzee ruimte zijn. Deze conclusie kon getrokken worden naar aanleiding van de Algemene Ledenvergadering van de Waddenvereniging die op zaterdag 12 mei plaatsvond in het Groninger Museum en in het Lauwersmeergebied. De leden reageerden positief op de inleiding van Jaap Vegter, voorman van de Stichting Geïntegreerde Visserij. ’s Middags tijdens het excursiegedeelte maakten ze kennis met oude vistechnieken en genoten ze van een hapje uit de Waddenzee.

Ruim 100 leden begroette voorzitter Alexander de Roo in het Groninger Museum voor de Algemene Ledenvergadering van de Waddenvereniging. De bijeenkomst startte met een inleiding van Jaap Vegter van de stichting Geïntegreerde Visserij. Zijn stichting streeft naar kleinschaliger en flexibele visserij die door middel van het gebruik van oude vistechnieken in harmonie met de natuur haar activiteiten uitoefent. Deze vorm van visserij zal ook de levendigheid van de havens en de beleving van het waddengebied versterken. Uit de inleiding van Vegter bleek dat hij in hoofdlijnen de visie van de Waddenvereniging over de toekomst van de visserij onderschrijft. Wel brak hij een lans voor de kleinschalige visser die vaak door de sectorale convenanten die nu tussen visserij, overheid en natuurorganisaties worden afgesloten het onderspit dreigt te delven. Zo gaat het oprichten van mosselzaadinvanginstallaties en het sluiten van gebieden in de oostelijke Waddenzee ten koste van de kleinschalige garnalenvisserij. Hij pleitte voor zonering van de verschillende visserijvormen. “Een klein schip, met een gering motorvermogen dat in een dynamische geul in de juiste tijd van het seizoen vist, zal nauwelijks effecten op de bodem veroorzaken.”

Na de inleiding van Vegter opende voorzitter Alexander de Roo met zijn jaarrede het huishoudelijk deel van de vergadering. Hij keek met een positief gevoel terug op het afgelopen jaar. De Waddenvereniging was met succesvolle acties als het verhinderen van het WK powerboatracen en het zeegraszaaien uitgebreid in het nieuws geweest. Verder hekelde hij de onwil van RWE om af te zien van de kolencentrale in de Eemshaven. Uit de behandeling van het jaarverslag bleek dat ook de leden het afgelopen jaar positief waarderen. Na enkele verduidelijkende vragen werd het verslag onder applaus vastgesteld. Dat gold ook voor het financieel jaarverslag dat door scheidend penningmeester Bert Jan Hoffman werd gepresenteerd. De vereniging kan terugzien op een goed financieel jaar, waarin het begrote tekort een stuk lager uitkwam.

Na dankzegging voor bewezen diensten aan de vertrekkende penningmeester werd bij acclamatie Sietze Haringa benoemd tot nieuwe penningmeester. Hij is een geboren en getogen Terschellinger die ruime ervaring heeft met de financiën van goede doelen. Ook de ledenraad begroette een nieuw lid. Frans Lagas zal met name zijn financiële expertise gebruiken voor de gevraagde en ongevraagde advisering van de raad aan het bestuur. In 2011 bracht de ledenraad 11 adviezen aan het bestuur uit, waarvan er 9 zijn overgenomen. Verder toonde voorzitter Jan Castelein zich tevreden over de verbetering van de relatie tussen bestuur, ledenraad en directie. Hugo Bloksma, Gunnar Daan, Joop Haasbroek en Ingrid Wildschut namen afscheid van de raad, dus deed Castelein nog een oproep voor vers bloed.

Een uur eerder dan gepland kon Alexander de Roo tenslotte de vergadering afsluiten. Vervolgens gingen de leden naar het Lauwersmeergebied waar naast een natuurexcursie ook kennis werd gemaakt met de vistechnieken van de geïntegreerde vissers.
Publicatiedatum: 16-05-2012
“De laatste wildernis van Nederland”