Gebiedsagenda Wadden 2050

Het gaat niet goed met Waddenzee Werelderfgoed. De natuur en het open landschap van de Waddenzee moeten beschermd en verbeterd worden. Dat vindt niet alleen de Waddenvereniging, maar is ook al jaren het doel van de overheid.

 

Waarom komt er een Gebiedsagenda?

In 2007 is het bestaande beleid voor de Waddenzee vastgesteld. Het zou tien jaar gelden, maar inmiddels is dat al langer. De opvolger voor het bestaande beleid is de Agenda voor het Waddengebied 2050 (kortweg: de Gebiedsagenda). Deze is op 9 juli 2020 door het Bestuurlijk overleg waddengebied vastgesteld. De Gebiedsagenda geldt niet alleen voor de Waddenzee, maar bevat ook beleid voor de vastelandskust, de Waddeneilanden en de Noordzeekustzone.

 

Wat is dat, een Gebiedsagenda?

Het ministerie van Infrastructuur en Water maakt Gebiedsagenda’s voor alle grote wateren van Nederland. Er zijn bijvoorbeeld al Gebiedsagenda’s voor de Noordzee en het IJsselmeer. De Gebiedsagenda voor het waddengebied begint met een toekomstdroom hoe het wad er in 2050 uit kan zien. Daarna wordt uitgewerkt wat voor problemen er nu zijn, waardoor de toekomstdroom nog een droom is. De Gebiedsagenda stelt vervolgens voor hoe de problemen aangepakt kunnen worden, zodat we die toekomstdroom wel kunnen realiseren.

 

Het is niet verplicht om een Gebiedsagenda op te stellen. Zo’n agenda heeft dus geen duidelijke, formele status. De opstellers spreken af dat ze de Gebiedsagenda samen uit gaan voeren. Het opstellen van het Gebiedsagenda Wadden wordt getrokken door het ministerie van Infrastructuur en Water. Andere ministeries, provincies, gemeentes, waterschappen, het bedrijfsleven en natuur- en milieuorganisaties hebben input geleverd.

 

Wat doet de Waddenvereniging?

De Waddenvereniging heeft tijdens het opstellen van de Gebiedsagenda input geleverd op allerlei onderwerpen. Wij vinden het belangrijk dat in de Gebiedsagenda duidelijk komt te staan dat de natuur verbeterd moet worden en het open landschap beschermd. Er moet echt werk gemaakt gaan worden van het verbeteren van de natuurwaarden.

De Waddenvereniging is teleurgesteld over de Gebiedsagenda: de kans is klein dat dankzij deze agenda de hoofddoelstelling voor de Waddenzee gehaald wordt. Die hoofddoelstelling is als jaren een duurzame bescherming en ontwikkeling van de Waddenzee als natuurgebied en het behoud van het open landschap. De Gebiedsagenda bevat geen gestructureerde aanpak, gericht op het halen van de hoofddoelstelling voor de Waddenzee. Lastige dossiers als visserij, gaswinning en energieopwekking zijn geen stap vooruit gekomen. Er worden wel doelen geformuleerd, maar het blijft onduidelijk hoe die gehaald gaan worden. De Waddenvereniging heeft daarom besloten de Gebiedsagenda niet te steunen.

 

Wat kan ik doen?

De Gebiedsagenda is formeel ter inzage gelegd. Iedereen kan tot 14 september 2020 reageren op dit nieuwe waddenbeleid. Hier kun je de Gebiedsagenda vinden en erop reageren.


 Laat weten wat jij belangrijk vindt voor de Waddenzee! 

Meer informatie: