Meer vliegen, minder impact?

Als je boven Nederland wilt vliegen, kan dat niet zomaar. Er is een indeling gemaakt van de lucht waarin luchtverkeer mag plaatsvinden. Een groot deel van het Nederlandse luchtruim ligt boven de Waddenzee, het enige natuurlijke UNESCO werelderfgoedgebied in Nederland. Nu wordt het luchtruim steeds intensiever gebruikt, terwijl de ruimte in de lucht niet toeneemt. De overheid vindt het daarom tijd voor een grootschalige herziening van het luchtruim. Ze willen meer ruimte voor vliegtuigen en tegelijkertijd de impact van het vliegen verminderen. De Waddenvereniging betwijfelt sterk of deze twee doelen samen gaan en heeft een zienswijze ingediend.


Kwetsbaar natuurgebied

Het luchtruim boven de Waddenzee wordt intensief door militaire vliegtuigen gebruikt. In het verleden is bij het bepalen van vliegroutes en het toestaan van groei in het aantal vliegtuigen onvoldoende rekening gehouden met de effecten op de natuur en mensen. Op dit moment zijn er volop discussies over hoe Nederland aan haar (internationale) en meestal wettelijke verplichtingen kan voldoen. Er zijn op diverse terreinen ingrijpende maatregelen nodig, zoals maatregelen op het gebied van de uitstoot van broeikasgassen, stikstofdepositie, fijnstof, geluid. Door meer luchtvaartcapaciteit mogelijk te maken, lijkt het alsof deze sector wordt uitgesloten van deze maatregelen. Dat terwijl luchtvaart bijdraagt aan vervuiling en verkleining van de leefbaarheid, zeker in een kwetsbaar UNESCO natuurgebied dat de Waddenzee is.

 

Herindeling opschorten

In de zomer van 2020 verschijnt de zogenaamde Luchtvaartnota. In deze nota geeft het kabinet antwoord op de vraag hoe de luchtvaart zich van 2020-2050 kan ontwikkelen in balans met andere belangen zoals veiligheid, duurzaamheid en leefbaarheid. Uit dit proces kan ook komen dat de capaciteit van de luchtvaart in ons luchtruim niet kan groeien. De Waddenvereniging stelt voor om het proces tot herindeling van het luchtruim daarom in ieder geval op te schorten tot de Luchtvaartnota door het kabinet is vastgesteld.

>> Lees hier de zienswijze die de Waddenvereniging heeft ingediend.

 

 

Publicatiedatum: 04-10-2019