Beter beheer waddengebied vraagt om heldere keuzes

Meerdere natuurorganisaties, waaronder de Waddenvereniging, hebben weinig vertrouwen in het door de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Infrastructuur en Waterstaat voorgestelde beheer en beleid voor de Waddenzee. In het Regeerakkoord werd al toegezegd dat er één beheerautoriteit zou komen om een einde te maken aan de bestuurlijke spaghetti in het waddengebied. Nu ligt er een uitgewerkt voorstel hoe de nieuwe structuur mét beheerautoriteit eruit gaat zien, maar natuurorganisaties hebben hier grote twijfels bij. In een brief aan ministers Schouten en Van Nieuwenhuizen en premier Rutte vragen ze om diverse verbeteringen.


Bescherming, ontwikkeling en behoud centraal

Eén van de belangrijke punten: het fundament. Goed beheer begint met een heldere koers en duidelijke beleidskeuzes. Die moeten vastgelegd worden in een integraal en ambitieus beleidskader, waarin de hoofddoelstelling voor het Werelderfgoed Waddenzee centraal staat: duurzame bescherming en ontwikkeling van de Waddenzee als natuurgebied en het behoud van het unieke open landschap.

 

Zo’n beleidskader én de hoofddoelstelling zouden het uitgangspunt moeten zijn voor de drie onderdelen van de nieuwe structuur die ministers Schouten en Van Nieuwenhuizen in juni 2019 voorstelden. Die nieuwe structuur bestaat uit drie onderdelen:

  • een beheerautoriteit, die een integraal beheerplan moet maken, maar geen geld of bevoegdheden krijgt.
  • een bestuurlijk overleg met alle overheden, voorgezeten door minister Van Nieuwenhuizen, dat beleid vast moet stellen.
  • een omgevingsberaad met stakeholders, dat gevraagd en ongevraagd adviezen uitbrengt aan het bestuurlijk overleg.

Integraal en ambitieus kader ontbreekt

Gehoopt werd dat de Agenda voor het Waddengebied 2050 hét nieuwe beleidskader voor het Wad zou worden. De afgelopen twee jaar is met vele partijen gewerkt aan deze Agenda. Volgens de ministers is het doel van deze Agenda te komen tot een richtinggevend en integraal lange termijnperspectief voor het Waddengebied. Het concept van de Agenda wat momenteel ter beoordeling ligt, voldoet echter op geen enkele wijze aan de verwachtingen. Het geeft geen integraal en ambitieus kader, er worden geen heldere keuzes gemaakt en de hoofddoelstelling voor de Waddenzee is nauwelijks terug te vinden.

 

Toezegging geld en betrekken omgeving

Het ontbreken van een goed fundament is niet het enige bezwaar van de natuurorganisaties tegen de nieuwe structuur. Ze hebben ook vragen over de vorming van een apart opdrachtgeversoverleg voor de beheerautoriteit. Daarnaast willen ze van het Rijk een toezegging zien dat er ook voldoende geld komt voor beheer als dat nodig blijkt te zijn. Verder willen de organisaties minister Van Nieuwenhuizen houden aan haar toezegging dat alle stukken die door overheden in het bestuurlijk overleg worden besproken, eerst langs de stakeholders in het omgevingsberaad gaan. Hiervan kan in het huidige voorstel worden afgeweken.

 

Waddengebied verdient beter

Natuurorganisaties hebben de afgelopen jaren voortdurend gepleit voor een beter beheer van het wad. Eén beheerautoriteit voor het Wad zou de situatie flink moeten verbeteren. De teleurstelling is groot nu de plannen verder uitgewerkt zijn. Als het fundament ontbreekt en er geen duidelijke keuzes worden gemaakt, gaat het niet werken. Daarom roept de Waddenvereniging samen met andere natuurorganisaties op om nu echt te komen tot goed beleid en een heldere koers voor de Waddenzee. Ons Werelderfgoed Waddenzee verdient dit!

 

De brief aan de ministers en premier is verstuurd namens Waddenvereniging. Vogelbescherming, Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland, It Fryske Gea, Het Groninger Landschap en Stichting Wad. 

>> Lees meer over onze visie op beheer en beleid

 

 

Publicatiedatum: 02-12-2019