Wij & Wadvogels van start met bewonersonderzoek

Wij & WadvogelsHet effectiviteitsonderzoek Wij & Wadvogels zorgt voor meer ruimte en begrip tussen mens en vogels. Vanuit het project ‘Wij & Wadvogels’ wordt vanaf half april in het Waddengebied gestart met onderzoek onder inwoners, ondernemers en bezoekers naar kennis over en houding en gedrag ten opzichte van vogels. Het Waddengebied is het belangrijkste intergetijdengebied van Noordwest-Europa. Niet voor niets is het terug te vinden op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Alleen betekent deze status niet dat we rustig achterover kunnen leunen. In het gebied komen diverse belangen samen. Er wordt o.a. gewerkt, geleefd en gerecreëerd. Daarnaast is er sprake van klimaatverandering met o.a. hetere en drogere perioden, maar ook met meer periodieke neerslag en meer stormen en in de nabije toekomst ook zeespiegelstijging. Dat alles heeft flinke invloed op de leefomgeving van vogels. Het zorgt er onder meer voor dat er voor vogels minder ruimte is om te leven, te broeden, te eten.


Voorlichtingscampagnes

De komende jaren slaan negen natuurorganisaties de handen ineen voor het herstel van gezonde vogelpopulaties in het Waddengebied. Met het programma Wij & Wadvogels werken zij aan concrete maatregelen op plaatsen waar vogels broeden en rusten, zoals nestbescherming, aanleg van broedeilanden en herstel van hoogwatervluchtplaatsen. Daarnaast worden bewoners en bezoekers bewust gemaakt van het belang van rust voor vogels en wordt aangegeven hoe er van het Waddengebied genoten kan worden, zonder daarbij vogels (onbedoeld) te verstoren. Het programma Wij & Wadvogels wordt gefinancierd door het Waddenfonds, het ministerie van LNV en de drie Waddenprovincies.

 

Effectiviteitsonderzoek

Het programma Wij & Wadvogels creëert nieuwe ruimte in de breedste zin van het woord. Door onderzoek uit te voeren binnen het deelproject ‘effectiviteitsonderzoek’ wordt het Waddengebied vitaler gemaakt voor vogels, maar ook zeker met oog voor die andere soort die er veel voorkomt: de mens. Inwoners, bezoekers en ondernemers in het gebied, worden nu indirect betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe natuur, met broed- en foerageergebieden voor de vogels die afhankelijk zijn van het gebied. Om ervoor te zorgen dat vogels ook echt de ruimte krijgen, worden ook voorlichtingscampagnes opgestart. De inhoud van die campagnes is straks mede gebaseerd op de uitkomsten van de enquête onder bezoekers, bewoners en ondernemers in het gebied. Vanaf 15 april wordt de enquête onder bewoners verspreid. Na 15 mei volgt een enquête voor bezoekers en ondernemers in het gebied. Mocht iemand geen enquête ontvangen, maar deze wel willen invullen dan kan men o.a. terecht op de website van  de Waddenvereniging. Deelname aan de enquête kan ook nog een leuk aandenken opleveren: onder alle inzenders wordt een unieke ‘Wijs met de Waddenzee’ sweater verloot. 

 

NHL Stenden

De uitvoering en verwerking van het onderzoek ligt in handen van de afdeling European Tourism Future Institute van de hogeschool NHL Stenden. Doel is eind 2021 alle enquêtes te hebben afgenomen en verwerkt tot bruikbare aanbevelingen waarmee de gerichte voorlichting in het gebied van start kan gaan.

 

Effectieve maatregelen

Deelnemende partijen binnen Wij & Wadvogels gaan vervolgens de maatregelen die het gebied beïnvloeden monitoren op effectiviteit. De gegevens van beschermingsmaatregelen worden geanalyseerd en gedeeld met (internationale) partners.

Heb je geen enquête ontvangen en woon je in het Waddengebied? Dan kan je via https://bit.ly/3du4k7K  alsnog een enquête invullen. Doe vooral mee, want met meer data krijgen wij nog beter inzicht in hoe we vogels en hun leefgebieden kunnen behouden.

Publicatiedatum: 19-04-2021