Waddenvereniging deelt kritiek op Rijk uitbreiding militaire luchtruim

Er is stevige kritiek op de plannen van het Rijk om het militaire luchtruim in het Noorden uit te breiden. Het is niet aannemelijk gemaakt dat voldoende maatregelen voorhanden zijn om mens en natuur tegen de negatieve gevolgen te beschermen bij de uitwerking van deze plannen. Dit staat in het zwaarwegende advies  van de MER Commissie (MER Cie) dat 21 april is gepubliceerd. De MER Cie is een belangrijke milieucommissie die overheden adviseert. De Waddenvereniging voelt zich gesteund door dit advies.


Zienswijze Waddenvereniging

De Waddenvereniging heeft eind februari een zienswijze ingediend op de plannen van de uitbreiding van het militaire luchtruim in het Noorden met eenzelfde conclusie. Daarin pleiten wij om het proces van de Luchtruimherziening op te schorten. Eerst moeten de gevolgen en impact op mens en natuur van het nieuwe wapensysteem van de F35 goed in beeld worden gebracht.

 

Geen geluidgrenzen in luchtruim, zelfs niet boven stiltegebieden

De Commissie is vooral kritisch over de extra geluidbelasting die de F35 produceert. Dit is volgens ons erg belangrijk, omdat er in het luchtruim geen geluidregels gelden. Er gelden alleen regels rondom vliegvelden voor vliegtuiggeluid, maar dat zijn gemiddelde geluidsniveaus over lange perioden. Boven stiltegebieden, zoals de Waddenzee mag gevlogen op 450 meter ongeacht hoeveel lawaai een vliegtuig maakt. Volgens de Waddenvereniging is dit een grote hiaat in de Wet geluidhinder.

 

Advies van de Commissie

De MER Cie adviseert om onder andere meer inzicht te geven in:

  • de gemiddelde en piekgeluidbelasting van de F-35 bij de start, landing en fly-over op minimale en gemiddelde vlieghoogte. Deze belastingen moeten worden gerelateerd aan die van een F-16, en aan de geluidniveaus waarop geluidhinder en/of gehoorschade is te verwachten;
  • het netto effect op de geluidhinder en -verstoring in Noord-Nederland van het huidige aantal of minder vlieguren en meer geluidproductie per vlucht van de F-35 ten opzichte van de F-16.
  • de onderbouwing van de vlieghoogtes van rond of onder de 2.000 meter, waarbij rekening wordt gehouden met hogere geluidsemissies van de F35.
  • het cumulatieve effect met bestaande militaire activiteiten, bijvoorbeeld in gebieden waar nu al frequent gevlogen wordt met legerhelikopters.

Natuurvergunningen

Al jaren is de Waddenvereniging de luis in de pels van Defensie. Heel lang hoefde Defensie geen natuurvergunning aan te vragen voor militaire oefeningen boven natuurgebieden. Na verschillende juridische procedures van de Waddenvereniging en vele vragen in de Tweede Kamer ligt er nu een vergunningaanvraag voor de Schietrange Vliehors en voor Vliegbasis Leeuwarden. De kritiek en het advies van de MER Cie is wat ons betreft één op één door te vertalen naar de vergunning aanvragen. Het woord F35 komt in de Ecologische effecten analyse van Bureau Waardenburg niet voor. De ontwerpvergunningen worden deze week gepubliceerd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Zij zijn verantwoordelijk voor het afgeven van de natuurvergunningen. Wij zullen de ontwerpvergunningen kritisch bestuderen met de adviezen van de MER Cie in ons achterhoofd.


Publicatiedatum: 28-04-2021