Broedponton Lauwersoog

Broedponton Lauwersoog

Een veilige broedplek in de haven

De haven van Lauwersoog is op weg om een duurzame en toekomstbestendige haven te worden, waarin meer ruimte voor biodiversiteit en duurzaamheid hoort. Daarom wordt de natuur in de haven op diverse manieren versterkt en zichtbaarder gemaakt. Het broedponton is daar – als pilot -  onderdeel van.


Waarom broedgelegenheid op deze locatie?

De haven ligt op een zichtlocatie en aan de rand van zowel Werelderfgoed Waddenzee als het Nationaal Park Lauwersmeer, beiden Natura 2000 gebieden en beiden van levensbelang voor miljoenen vogels. De Waddenzee is in de afgelopen eeuwen door inpolderingen en bedijkingen sterk verkleind tot slechts 1/3 van zijn oorspronkelijke grootte. Door onder andere de afname van broedgebied dalen de aantallen verschillende soorten broedvogels in de Waddenzee en daarmee het broedsucces. Om dit te keren is het noodzakelijk meer plekken te creëren waar deze vogels terecht kunnen. Het is van groot belang de verschillende leefgebieden in de Waddenzee en de natuurlijke dynamiek van de Waddenzee te bewaren. Daarom plaatsen we daar geen kunstmatige structuren, zoals een broedponton.

De havens in het Waddengebied, waaronder de haven van Lauwersoog, zijn locaties waar kunstmatige oplossingen voor broedvogels wel passen. Het broedponton levert een goede bijdrage aan de (Natura 2000) instandhoudingsdoelen van broedvogels in de Waddenzee en aan een duurzame haven. Vogels, zoals de visdief en de noordse stern broeden al in en om de haven. Door dit ponton neer te leggen, geven we de vogels meer ruimte in de haven. Deze soorten broeden graag op kale grond, op een plek waar ze veilig zijn voor landroofdieren.

Het broedponton is in samenwerking met vele partijen tot stand gekomen waarbij NGShipyards uit Lauwersoog een cruciale rol heeft gespeeld in de renovatie en inrichting van het succesvolle broedponton. 

Publicatiedatum: 01-07-2021