Onderzoek toont aan: baggeren serieus probleem voor Eems

Recent onderzoek in opdracht van Rijkswaterstaat toont aan dat baggeren op twee manieren een probleem is voor de natuur in de Eems. De diverse verdiepingen van de vaargeulen zorgen voor veranderingen in de stromingen in de Eems. De vloed komt daardoor bijvoorbeeld veel sneller op. Dit veroorzaakt de enorme sliblast in het rivierdeel van de Eems. Ook in de Dollard en de Bocht van Watum (bij Delfzijl) lijkt het daardoor troebeler te zijn geworden. Alle baggerwerkzaamheden om de onnatuurlijke vaargeuldieptes in stand te houden, zorgen daarnaast ook voor een verhoging van de vertroebeling in het hele gebied

Rijkswaterstaat moet er als natuurbeheerder van de Waddenzee en de Eems voor zorgen dat de natuur in een goede staat komt. De Eems heeft nu een zeer ongunstige staat van instandhouding. Er is dus werk aan de winkel! Het rapport toont aan dat het baggeren een van de oorzaken van die slechte staat is. Het rapport meldt mogelijke effecten op de primaire productie, bodemdieren, zeegras, vissen en verder in de voedselketen.

Grote vraag is nu wat er kan gebeuren om dit probleem op te lossen. Als de huidige diepte gehandhaafd moet blijven, zou meer ruimte voor de Eems een oplossing kunnen zijn. Andere optie is om minder te baggeren en de vaargeulen dus wat te laten verondiepen.

 

Meer lezen

>> Rapport: cummulatieve effecten baggeren en verspreiden op habitattype H1130 in het Eems estuarium

 

 

Publicatiedatum: 13-12-2022