Project Wij & Wadvogels

Samen werken aan ruimte voor vogels èn mensen

 

Het Waddengebied is een cruciale schakel op een belangrijke vogeltrekroute: de Oost-Atlantische trekroute. Miljoenen vogels brengen er de winter door, broeden er in de zomer, of maken er een tussenstop op hun trektochten van het hoge noorden naar Afrika en omgekeerd. Helaas gaat het niet goed met een groot aantal vogelsoorten in het Waddengebied. Van typische wadvogels zoals scholekster, kluut, en Noordse stern is het broedsucces zo laag dat de reproductie de sterfte niet compenseert en de populaties sterk onder druk staan. Hoog tijd om in actie te komen en deze neerwaartse trend in broeden trekvogelpopulaties in het Waddengebied om te buigen.

 

Samenwerkingsprogramma

Negen organisaties slaan de handen ineen voor het herstel van gezonde vogelpopulaties in het Waddengebied met het meerjarige samenwerkingsprogramma ‘Wij & Wadvogels’. Het Groninger Landschap, It Fryske Gea, Landschap Noord-Holland, Natuurmonumenten, Rijksuniversiteit Groningen, Staatsbosbeheer, The Fieldwork Company, Waddenvereniging en Vogelbescherming Nederland. 

Wij en Wadvogels is een multi-project dat zich in de periode 2019-2026 richt op drie sporen:

  1. Fysieke maatregelen door aanleg en inrichting van nieuwe locaties binnen- en buitendijks voor wad-, weide- en duinvogels en/of versneld herstel van bestaande locaties. Deze maatregelen leiden tot ander beheer.
  2. Vergroten rust, bewustwording en draagvlak door geleiding en gastheerschap van bewoners en bezoekers op kwelders, stranden en zandplaten, gecombineerd met creëren van draagvlak en bewustwording in het hele Waddengebied via communicatie en voorlichting.
  3. Kennis vergaren en uitwisselen door goed meten van de effectiviteit van maatregelen: leren van ervaring.

 

Wat doen wij

De Waddenvereniging is betrokken bij diverse onderdelen van dit grote project. Zo verzorgen wij samen met andere partijen gerichte voorlichting voor alle betrokkenen. Aan de basis daarvan ligt een effectiviteitsmeting van maatregelen. Daartoe wordt eerst een zogenaamde 0-meting uitgevoerd. Dat betekent dat in kaart wordt gebracht hoe op dit moment de kennis, houding en het gedrag t.o.v. wadvogels is van inwoners, bezoekers en ondernemers van het gebied. Mede op basis van die uitkomsten wordt een set maatregelen geïntroduceerd en worden voorlichtings- en bewustwordings-campagnes geïnitieerd. Binnen de effectiviteitsmeting brengen we vervolgens in kaart wat het effect is van die maatregelen op kennis, houding, gedrag en draagvlak. Dat doen we gedurende de looptijd van het project en achteraf.

 

Bewustwording

De te ontwikkelen campagnes beschrijven het belang van het Waddengebied voor miljoenen vogels, het belang van rust voor de vogels en wat dit betekent voor ons als bewoners/bezoekers van het waddengebied. Door aan te geven wat wél en niet kan hopen we meer bewustwording te creëren bij bezoekers van het Waddengebied van hun (soms onbedoelde) impact op de rust voor aanwezige vogels. Hierdoor is de bezoeker eerder geneigd om andere keuzes te maken die het Waddengebied en de vogels ten goede komen.

 

Ondernemers in de omgeving van de plaatsen waar aanpassingen worden gedaan, kunnen een training of cursus volgen over het waarom van de ingrepen. We kijken dan samen naar mogelijkheden om gasten van bijvoorbeeld de horecaondernemers, mee te nemen in de wondere rijkdom van de trekvogels. Natuurlijk schenken we ook aandacht aan de bijzondere waarde van Werelderfgoed Waddenzee en de rol van trekvogels in dit unieke ecosysteem.

Meer lezen?

>> Download hier de rapportage 'Bewustwording van, en draagvlak voor, vogels en vogelbescherming onder bezoekers en bewoners van het Waddengebied' 
>> Download hier de rapportage 'Wij & Wadvogels. Ondernemers aan het woord'

 

Steun ons werk!

De zorgen die wij delen zijn complex en niet eenvoudig op te lossen. Natuurlijk kun je zelf helpen door bewust te reizen, korter douchen en/of minder vlees eten. Als ook het gebied niet te vervuilen, rekening te houden met de natuur tijdens het recreëren en zo min mogelijk bij te dragen aan de opwarming van de aarde. Maar we kunnen pas écht een verschil maken door ons te verenigen als grootste groep wadliefhebbers van Nederland. Zo kunnen we (politieke) druk uitoefenen en projecten realiseren die de natuur te beschermen en verbeteren. Steun ons werk. Alvast bedankt.

 

Donatie   Lid worden