Bommen op de Vliehors
 
Bomoefeningen van Defensie op de Vliehors (Vlieland). Bron: NOS

 

Militaire activiteiten

Op verschillende plekken in het waddengebied worden oefeningen gedaan met amfibische voertuigen, helikopters en jachtvliegtuigen. Laagvliegen en schieten is vervuilend en verstorend voor de natuur. Hoewel Defensie dat erkent, wordt daar bij bepaalde militaire oefeningen nog te weinig rekening mee gehouden.

 

Waar worden de militaire oefeningen gehouden?

Er worden amfibische oefeningen gedaan op de Zuidpunt van Texel en in de Mokbaai, schietoefeningen met jachtvliegtuigen en helikopters op de Vliehors, schietoefeningen en vliegoefeningen vanuit Den Helder en schietoefeningen en laagvliegoefeningen boven de Marnewaard.

Op Texel vormen De Hors en Horsduinen samen met de Joost Dourleinkazerne een amfibisch oefenterrein van de Koninklijke Marine/het Korps Mariniers. Op de Vlielandse KLU Schietrange Vliehors worden bijna dagelijks door Navo-vliegtuigen schietoefeningen uitgevoerd. In het noordelijk gedeelte van de Marnewaard is al jaren een schietbaan waar maximaal 42 dagen per jaar wordt geschoten. De bij deze schietbaan behorende onveilige zone bevindt zich grotendeels boven de Waddenzee. Op fort Erfprins in Den Helder is de schietopleiding van de Koninklijke Marine gevestigd. Vanaf de zeewering bij Den Helder wordt geschoten in de richting van de zandplaat Noorderhaaks/Razende Bol. Vanuit Breezanddijk, halverwege de Afsluitdijk, worden maximaal 85 dagen per jaar schietproeven gehouden over het IJsselmeer.

 

Wat is het effect op de natuur?

De situatie is de laatste jaren flink verbeterd, maar feit blijft dat militaire activiteiten negatieve invloed hebben op de natuur. Militaire activiteiten nemen veel ruimte in. In grote gebieden rondom militaire oefenterreinen wordt de rust van vogels, zeehonden, toeristen en omwonenden verstoord door militaire vlieg- schietoefeningen. Zo hebben F16’s, die soms over de Waddenzee aanvliegen naar de Vliehors, een negatief effect op de beschikbaarheid van het leefgebied voor bijvoorbeeld vogels. Te vaak opvliegen kan slecht zijn voor wadvogels, omdat ze hun tijd hard nodig hebben om de vereiste hoeveelheid voedsel binnen te krijgen. Bovendien gaat opvliegen gepaard met onnodig energieverlies. De enorme hoeveelheid geluid dat door militaire vlieg- en schietoefeningen wordt geproduceerd, komt ook niet ten goede aan de belevingswaarde van de toeristen in het waddengebied. Verder vervuilen munitieresten het water, de bodem en de lucht.

 

Wat doet de Waddenvereniging?

Al jaren is de Waddenvereniging de luis in de pels van Defensie. Heel lang hoefde Defensie geen natuurvergunning aan te vragen voor militaire oefeningen boven natuurgebieden. Na verschillende juridische procedures en vele vragen in de Tweede Kamer, leek er in 2008 een doorbraak. De toenmalige staatssecretaris van Defensie stemde in dat ook voor landelijke militaire vliegactiviteiten, waaronder boven de Vliehors, Defensie een natuurvergunning zal aanvragen. Begin 2012 was een deel van de vergunning aanvraag (zogenaamd fase 1) gereed. In dat deel had Defensie een vergunning aangevraagd voor alle laagvlieggebieden voor helikopters. Een piepklein stukje bij de Wieringermeer van deze vergunning had betrekking op het waddengebied. In oktober 2012 vond de eerste bijeenkomst plaats om tot een vergunningaanvraag te komen voor de overige militaire vliegbewegingen in Nederland. Deze zou wél betrekking hebben op het waddengebied, inclusief het afwerpen van echte bommen op de Vliehors. Volgens de planning van Defensie zou juni 2016 de aanvraag gereed zijn. Ondanks vele inspanningen en pogingen om het proces te versnellen ligt er tot op heden geen vergunningaanvraag. De vliegactiviteiten zijn niet getoetst aan de natuurbeschermingswet en zijn derhalve niet legaal. 


Dossier over Goed Beheer van de Waddenzee

 

Blijf op de hoogte