Ledenraad

Sinds januari 2018 heeft de Waddenvereniging een nieuwe ledenraad met door de vereniging gekozen leden. De ledenraad wordt gevormd door mensen die vanuit betrokkenheid en zorg voor het waddengebied de Waddenvereniging scherp houden en de liefde voor het gebied over willen brengen op nieuwe generaties. Met kennis over het wad, over regelgeving of recreatie, ecologie of communicatie.

 

De formele bevoegdheden van de Algemene Ledenvergadering (zoals goedkeuring jaarverslag, vaststellen begroting, verkiezing bestuursleden) liggen sinds 2018 bij de ledenraad. Daarnaast bedienen we het bestuur van gevraagd en ongevraagd advies. De ledenraad is onbezoldigd en houdt zich niet alleen bezig met financiën en beleid. We denken ook mee over bijvoorbeeld acties, bescherming, en voorlichting. En we zijn er om de band met de leden te versterken. We zijn per e-mail bereikbaar voor ideeën en suggesties van onze verenigingsleden.

Ledenraadsverkiezingen 2021

Ben je lid van de Waddenvereniging en wil je zitting nemen in de ledenraad? Dan is dit je kans. Laat je stem horen en stel je voor woensdag 20 oktober kandidaat via deze pagina.
 

Vergaderingen ledenraad

Geïnteresseerde verenigingsleden worden volgens het huishoudelijk reglement in de gelegenheid gesteld een ledenraadsvergadering als toehoorder bij te wonen. Mocht u dit wensen, dan graag tijdig, doch uiterlijk twee dagen voorafgaand aan de ledenraadsvergadering, aanmelden bij de voorzitter van de ledenraad, Jorien Bakker, via e-mail.

De volgende ledenraadsvergadering is op zaterdag 18 september 2021 met de volgende agenda. Deze vergadering vindt helaas wederom online plaats en kan daarom niet bijgewoond worden.

 

Samenstelling

De samenstelling van de ledenraad is, op grond van betrokkenheid en deskundigheid, evenwichtig. Ze komen uit heel Nederland en uit het waddengebied en worden voor een termijn van vier jaar gekozen. De ledenraad ontvangt een vergoeding volgens het vergoedingsbeleid zoals vermeld in onze statuten, artikel 7 lid 5. Een aantal mensen van de ledenraad hebben een specifiek inhoudelijk profiel. Jorien Bakker uit Groningen is vertegenwoordiger van de ledenraad.


 

Meer weten over taken en bevoegdheden van de ledenraad? Lees hier de statuten.  

Of stuur een e-mail naar Jorien Bakker, voorzitter van de ledenraad.

De mensen van de ledenraad zijn:

 • Jorien Bakker (educatie, communicatie en recreatie) - voorzitter ledenraad
 • Marcel Kwant (educatie, communicatie en recreatie)
 • Marianne Wildenberg (educatie, communicatie en recreatie)
 • Thomas Leerink (educatie, communicatie en recreatie)
 • Astrid van de Weijenberg (educatie, communicatie en recreatie) 
 • Djurre Siccama (bestuur en beleid)
 • Jan de Boer (bestuur en beleid)
 • Marijke Schilperoord (bestuur en beleid)
 • Onno Verkuyl (bestuur en beleid)
 • Pascal van Corbach (bestuur en beleid)
 • Gerard van Vliet (bestuur en beleid | milieu)
 • Foppe Huitema (financiën)
 • Jan Ernst de Groot (financiën)
 • Jolien van der Krogt (milieu)
 • Richard Kiewiet (milieu)
 • Sander Holthuijsen (milieu)